Etikai szabályzat

ELEKTROMOSIPARI MAGÁNVÁLLAKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Etikai Szabályzat

2010

1. Általános szempontok

Etikus minden olyan tevékenység, amely az anyagi és szellemi javaknak gyarapításával a közösségi és egyéni élet minőségének emeléséhez hozzájárul.
Nem etikus, azaz etikai vétségnek minősül minden olyan rosszhiszemű, illetve hanyag tevékenység, amely az említett értékteremtést felróhatóan károsítja, gátolja, vagy elmulasztja.
Szakmai fegyelmi vétség minden olyan magatartás, amely a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, szabályzatok, kötelezőnek elfogadott követelmények előírásait szándékosan vagy gondatlanul megszegi

Az EMOSZ etikai szabályzatának célja az EMOSZ tagjainak etikus viselkedését elősegíteni, mind a társadalmi életben, mind munkájukban. Az etikátlan viselkedést a társadalom elítéli, szankcionálása kihatással van a tisztesség-, az élet- és a végzett munka minőségére.

Az üzleti élet sikere számára elkerülhetetlen a résztvevők egymás iránti bizalma, melyet az erkölcsi normák követése garantál. Az EMOSZ tagjainak egyszerre három követelménynek kell eleget tenniük. Szolgálniuk kell saját üzleti érdekeiket, másrészt jogkövető és jogtisztelő módon kell eljárniuk (ide értve a személyiségi jogok tiszteletét is), harmadrészt be kell tartaniuk az erkölcsi, etikai normákat. Az Etikai szabályzat kifejezi, hogy ez a hármas követelmény egyidejűleg és egyetemlegesen érvényes, nem lehet még időlegesen sem valamely szempontot a többiek rovására érvényesíteni.

Erkölcstelen az írott joggal kifejezetten nem ellentétes magatartás akkor is, ha ez a joghézagok, a jogi ellentmondások és kiskapuk kihasználásával történő haszonszerzésre irányul, különösen akkor, ha ezzel a vállalkozói közösségnek vagy partnereinek kárt okoz. Kiemelt vétségnek számít az engedély nélküli, vagy megfelelő képzettség nélküli, (úgynevezett kontár-) munkavégzés, amely ellen az EMOSZ a jog eszközeivel is fellép.

Az Etikai bizottság feladata, hogy őrködjön az EMOSZ tagok etikus emberi-, és munkakapcsolatain. A felmerült panaszokat kivizsgálja, az etikai vétségeket szankcionálja, a tanulságokat levonva elkerülhetővé tegye az etikai vétség megismétlődését.

Az Etikai bizottság vizsgálatainak célja az EMOSZ jó hírnevének megőrzése. Az EMOSZ vezetőségén belüli etikátlan hozzáállás megelőzése céljából az Etikai bizottság tagja részt vesz az elnökségi üléseken. Az Etikai bizottság csak az EMOSZ tagjaival szemben illetékes. Az Etikai bizottság a Közgyűlésnek tartozik tevékenységéről beszámolni, de szükség szerint tájékozathatja az EMOSZ elnökségét határozatairól, és a lezárult ügyekről.

2. Etikus magatartás általános szabályai

Az EMOSZ tagja tevékenysége során betartja
— a társadalmi együttélés elfogadott normáit;

— tiszteletben tartja mások jogait;

— kötelezettségek vállalásánál tiszteletben tartja az összeférhetetlenség követelményét;

— nem vesztegethető meg és nem kísérli meg mások megvesztegetését

— nem használ megtévesztő, nem létező címeket

— nem károsítja meg megrendelőit, megbízóit, munkatársait, bizalmasait

— szakmai tevékenységét tudása és képességei szerint a lehető legjobban,
teljes felelősséggel végzi

— tisztességes piaci magatartást tanúsít

— betartja és betartatja a biztonsági- és környezetvédelmi előírásokat

— törekszik a szakma megbecsülésének növelésére,

— tartózkodik az EMOSZ működését akadályozó tevékenységtől;

— nem él vissza az EMOSZ nevével adta lehetőségekkel,

— nem tesz olyan nyilatkozatot, nem vállal olyan szerepet mely csökkenti az
EMOSZ megbecsülését

— munkaadóként nem kényszeríti beosztottjait etikai normát, ill. környezetét sértő
tevékenységre

— Az EMOSZ tisztségviselője a tagok kötelezettségén túlmenően legyen példamutató.
Etikai alapon felróható elmarasztalás esetén elvárható tisztségéről való lemondása

3. A vállalkozásokra vonatkozó általános etikai elvárások

Az EMOSZ tag az üzleti életben minden tőle telhetőt tegyen meg azért, hogy:

— vállalkozása tisztességes keretek között működjön,

— csak olyan feladatot vállaljon, amelyre felkészült, illetve amelyet előreláthatóan
teljesíteni tud,

— írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit lelkiismeretesen és szakszerűen teljesítse,

— jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsítson, tevékenységét partnereivel, megrendelőivel, vevőivel, stb. a kölcsönös együttműködés szellemében folytassa,

— üzleti tevékenysége során a szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak egyszerre  tegyen eleget,

— vevőivel, megrendelőivel, partnereivel az őket megillető tisztelettel bánjon, és erre az esetleges konfliktusok rendezése során különleges gondot fordítson,

— munkavállalóit, alvállalkozóit méltányos feltételekkel foglalkoztassa, velük tisztelettel bánjon,

— vállalkozói tevékenysége során tartsa tiszteletben az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a természeti és társadalmi környezetet,

— a problémákat lehetőleg tárgyalásos úton rendezze, melynek során vezérelve a hatékonyság, gyorsaság és méltányosság legyen,

— árképzésében, hirdetéseiben törekedjen a hasonló rendeltetésű termékek, szolgáltatások összehasonlíthatóságára,

— szakmai utánpótlás képzése és nevelése során őrizze meg a haladó szakmai hagyományokat, biztosítsa a magas színvonalú képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint személyes példájával törekedjen az etikus magatartás továbbvitelére.

4. Eljárási szabályok

Az Etikai bizottság bármely EMOSZ tag, vagy érdekelt fél kezdeményezésére írásbeli bejelentés alapján, továbbá az Etikai bizottság tudomására jutott etikai ügyben, saját kezdeményezésre (hivatalból indított) folytat le etikai- vagy összeférhetetlenségi vizsgálatot.

Az etikai eljárást (vizsgálatot) mind az írásbeli bejelentés kézhez vételétől számított, mind a saját hatáskörben kezdeményezett eljárás esetén 30 napon belül meg kell kezdeni. Ennek tárgyalására az Etikai bizottság elnöke vagy – akadályoztatása esetén – az őt felkérésre helyettesítő Etikai bizottsági tag valamennyi Etikai bizottsági tagot – az eljárás tárgyában esetleg érdekelt (összeférhetetlen) bizottsági-tag kivételével – az eljárás megkezdésének indokát is tartalmazó írásbeli meghívóban értesíti. Az írásbeli meghívót a tárgyalást megelőző 8 nappal előbb kell az érdekelt feleknek (etikai bizottsági tagok, és a bepanaszolt fél/felek) kipostázni. A postázás történhet elektronikus úton is. A tárgyalásra tanú is meghívható. Az Etikai bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az összehívó elnökön (illetve alkalmilag felkért helyettesén) kívül legalább két Etikai bizottsági tag is részt vesz. Az ülés szótöbbséggel hoz határozatot, szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az etikai eljárás lefolytatása során az Etikai bizottság megszüntető, felmentő, megrovó, vagyfegyelmi határozatot hoz.

Megszüntető határozatot kell hozni abban az esetben, ha az Etikai bizottság azt állapítja meg, hogy a kérdés elbírálására nem illetékes, vagy a bejelentés legszigorúbb értékelés szerint sem jelent etikai vétséget.

Felmentő határozatot kell hozni abban az esetben, ha a bejelentés a vizsgálat során nem bizonyul valósnak (bizonyítottnak), vagy az Etikai bizottság megítélése szerint az eset körülményei alapján nem lenne méltányos megrovó határozatot hozni

Megrovó határozatot kell hozni abban az esetben, ha a bejelentés alapján olyan etikailag kifogásolható cselekményre, illetve magatartásra derül fény, amelynek megismétlődése ellen indokolt fellépni.

A megrovó határozat lehet:

§ írásbeli figyelmeztetés,

§ megrovás vagy

§ szigorú megrovás.

Fegyelmi határozatot kell hozni olyan kirívóan etikátlan magatartás megállapítása esetén, amely az EMOSZ, vagy a szakma jó hírét ismétlés nélkül is aláásná, továbbá, ha a bepanaszolt személy a korábbi szigorú megrovás ellenére a kifogásolt magatartását megismétli, vagy folytatja.
A fegyelmi határozat lehet:

a)  javaslat a tagsági jogok meghatározott időre való felfüggesztése

b)  javaslat végleges kizárásra

c)  javaslat tisztségből való felmentésre

Az a) és b) pontban foglalt fegyelmi határozat végrehajtása az EMOSZ elnökség jogköre. Az Etikai bizottság határozata ez esetben javaslat az Elnökség részre.
A c) pontban foglalt fegyelmi határozat végrehajtására a közgyűlés jogosult. A határozatot a közgyűlésnek kell jóváhagynia, vagy elutasítania. A közgyűlési határozat végleges.
Fegyelmi határozat elleni fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az Elnökség részére kell közgyűlési előterjesztés céljából benyújtani.

A megszüntető határozat hozatalához nem feltétlenül szükséges a bejelentő és az érintett személy meghallgatása. Minden más esetben módot kell nyújtani arra, hogy a bepanaszolt személy írásban, vagy személyesen kifejthesse álláspontját. Az eljárás lefolytatásának nem akadálya az, ha a bepanaszolt személy ezzel nem kíván élni. A bejelentő meghallgatásának szükségességéről az Etikai bizottság saját megítélése alapján dönt.

A meghozott határozatokról minden esetben, írásban kell értesíteni a bejelentőt, a bepanaszoltat az és a Közgyűlést.

Az Etikai bizottság által hozott megszüntetendő-, felmentő-, és megróvó határozatok ellen az írásbeli határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül lehet az EMOSZ Elnökségéhez fellebbezni. Az EMOSZ elnöksége a megfellebbezett határozatok ügyében végleges, érvényes döntést hoz, ez ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Az írásbeli figyelmeztetés EMOSZ tagságon kívüli körben nyilvánosságra nem hozható. Megróvó-, vagy fegyelmi határozat esetén az Etikai bizottság dönt arról, hogy szükséges-e és milyen formában ennek a EMOSZ-on belüli nyilvánosságra hozatala. (Az eset tanulságának, továbbá a személyiségi jogoknak figyelembe vételével kell eldönteni, hogy a nyilvánosságra hozatal a panaszos és a bepanaszolt nevének közlésével, rájuk utaló kezdőbetűkkel vagy teljesen név nélkül történjék.)

5. Az Etikai Bizottság hatásköre összeférhetetlenségi ügyekben:

Az Etikai bizottság vezetője és tagjai nem lehetnek összeférhetetlenek a vizsgált üggyel és az érintett személyekkel kapcsolatosan.

Az EMOSZ tagok esetében összeférhetetlen az olyan gazdasági vállalkozás folytatása, mely akadályozza, korlátozza az EMOSZ Alapszabályában leírt tevékenységeket.

Összeférhetetlenség vizsgálata etikai- és fegyelmi vétség feltárása esetén:

a)  Összeférhetetlen aki egy üggyel kapcsolatban elfogult véleményt alkothat

b)  akinek a tanúkénti meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat

c)  a panaszos, az eljárás alá vont személy és azok hozzátartozója

5. Eljárás összeférhetetlenségi vizsgálat során

Összeférhetetlenségi bejelentés esetén az Etikai bizottság összeférhetetlenségi eljárást folytat le, ennek eredményéről határozatot hoz. Összeférhetetlenséget megállapító határozat hozatala előtt minden esetben módot kell nyújtani a bepanaszolt személynek arra, hogy álláspontját írásban vagy szóban kifejthesse. Az összeférhetetlenségi határozatot meg kell küldeni a bejelentőnek, a bepanaszolt személynek. Az összeférhetetlenségi határozat állásfoglalásnak – és nem döntésnek – tekintendő, így ez ellen fellebbezésnek helye nincs, de az összeférhetetlen helyzet megszűntetésére illetékes fél szabadon dönt arról, hogy a határozatot elfogadja, vagy elutasítja.

Az összeférhetetlenségi határozatot csak a bepanaszolt hozhatja nyilvánosságra.

Az Etikai bizottság elnökét és tagjait az eljárásokon elhangzottak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Nem vonatkozik ez a titoktartás a meghozott határozatokra és ezek indokaira még abban az esetben sem, ha ezek nem válnak jogerőssé.

Amennyiben az Etikai bizottság a bejelentést megalapozatlannak találja, úgy az Etikai bizottság a bejelentőt írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

Az Etikai bizottság nem bíróság. Határozatainak célja az EMOSZ hírnevének erősítése mellett a nem kívánatos etikai esetek elkerülése, megelőzése.

Pin It on Pinterest

Share This